စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော မှတ်တမ်းများ (2019 -2020)

စံပါယ်နံ့သာ-ကန့်ဘလူ-ကျွန်းလှလမ်း ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားThird party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ကျွန်းလှမြို့
Project
:
စံပါယ်နံ့သာ - ကန့်ဘလူ - ကျွန်းလှလမ်း ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း
Location
:
ကျွန်းလှမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
ရွှေဘိုဘုရင် Co.,ltd

ကျွန်းလှ-ချပ်သင်း-ကောလင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားThird party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ကျွန်းလှမြို့
Project
:
ကျွန်းလှ-ချပ်သင်း-ကောလင်းလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း
Location
:
ကျွန်းလှမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
ရွှေပင်အောင်Co.,ltd

ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနားလမ်းကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားThird party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ကန့်ဘလူမြို့
Project
:
ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနားလမ်းကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ကန့်ဘလူမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
အောင်မြင်မြန်မာCo.,ltd ,AKP Co.,ltd

ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနားလမ်းကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားThird party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ကန့်ဘလူမြို့
Project
:
ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနားလမ်းကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ကန့်ဘလူမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
နန်းထိုက်သလ္လာCo.,ltd. , နိုင်စွမ်းအား Co.,ltd.

ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနားလမ်းကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားThird party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ကန့်ဘလူမြို့
Project
:
ရွှေဘို-မြစ်ကြီးနားလမ်းကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ကန့်ဘလူမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Sigma Winners Co.,ltd.,ပြည့်ဝကျော်Co.,ltd.

စံပါယ်နံ့သာ-ကန့်ဘလူ-ကျွန်းလှလမ်း ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားThird party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ခင်ဦးမြို့
Project
:
စံပါယ်နံ့သာ-ကန့်ဘလူ-ကျွန်းလှလမ်း ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း
Location
:
ကန့်ဘလူမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
သိင်္ဃဓန Co.,ltd.

ရေဦး-ခင်ဦးလမ်း (မူးမြစ်ကူးတံတားချဉ်းကပ်လမ်း အပါအဝင်) ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား Third party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ခင်ဦးမြို့
Project
:
ရေဦး-ခင်ဦးလမ်း(မူးမြစ်ကူးတံတားချဉ်းကပ်လမ်းအပါအဝင်) ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ခင်ဦးမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
ပြည်တော်တိုး Co.,ltd.

ရေဦး-ခင်ဦးလမ်း (မူးမြစ်ကူးတံတားချဉ်းကပ်လမ်း အပါအဝင်) ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား Third party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ခင်ဦးမြို့
Project
:
ရေဦး-ခင်ဦးလမ်း(မူးမြစ်ကူးတံတားချဉ်းကပ်လမ်းအပါအဝင်) ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ခင်ဦးမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
ပြည်တော်တိုး Co.,ltd.

ရွာသာကြီး-ဝက်လက်-မြို့ရှိကားလမ်းကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားThird party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ ဝက်လက်မြို့
Project
:
ရွာသာကြီး- ဝက်လက် -မြို့ရှိကားလမ်းကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ဝက်လက်မြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
မင်းပြည်သိင်္ခ Co.,Ltd.

ရွှေဘိုမြို့ရှောင်လမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအားThird party QC အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
လမ်းဦးစီးဌာန ၊ရွှေဘိုမြို့
Project
:
ရွှေဘိုမြို့ရှောင်လမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ရွှေဘိုမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Design Future Co.,ltd. , Royal Nine Co.,ltd

ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်း ၂ ခုတို့အား ဦးမြတ်မင်းသူ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လမ်းတံတားလုပ်ငန်း ၂ ခု
Location
:
ရွှေတောင်မြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
မင်းဘုန်းခ Co.,Ltd.

အုတ်ဖိုမြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသ ၁ ထပ်ရုံး (2244 sqft) ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးကျော်သူရဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
၁ ထပ်ရုံး (2244 sqft) ဆောက်လုပ်ခြင်း
Location
:
နတ်တလင်းမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Royal D.A.M Co.,Ltd

အုတ်ဖိုမြို့နယ်၊ ကျေးလက်ဒေသ ၂ ထပ်ရုံး (3216 sqft) ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးကျော်သူရဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
၂ ထပ်ရုံး (3216 sqft) ဆောက်လုပ်ခြင်း
Location
:
အုတ်ဖိုမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Royal D.A.M Co.,Ltd

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ နေတ်တလင်း-ဒမငယ်-တောင်ညို မြို့သစ်လမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၁/၂ မိုင် x ၁၂'x ၇")လုပ်ငန်းအား ဦးမြတ်မင်းသူ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
နတ်တလင်း-ဒမငယ်-တောင်ညိုမြို့သစ်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၁/၂ မိုင် x၁၂'x ၇")
Location
:
နတ်တလင်းမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
A.H Co.,Ltd

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ တာပွန်အတွင်းလမ်းကျောက်ချောခင်းခြင်း (၃/၄ မိုင် x ၁၆' x ၆")လုပ်ငန်းအား ဦးရဲဝင်းသန့်ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
တာပွန်အတွင်းလမ်းကျောက်ချောခင်းခြင်း (၃/၄ မိုင် x ၁၆ x ၆")
Location
:
နတ်တလင်းမြို့
Design
:
QC
Contractor company
:
Green Mark Co.,Ltd

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ တာပွန်-ချောင်းခွဖလံကုန်း ရေမွှေးလမ်း ကျောက်ချောခင်း ခြင်း (၁/၁ မိုင် x ၁၆" x ၆")လုပ်ငန်းအား ဦးရဲဝင်းသန့်ဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
တာပွန်-ချောင်းခွဖလံကုန်းရေမွှေးလမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း (၁/၁ မိုင် x ၁၆" x ၆")
Location
:
နတ်တလင်းမြို့
Design
:
QC
Contractor company
:
Green Mark Co.,Ltd

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ နတ်တလင်း-ဒမငယ်-တောင်ညို မြို့သစ်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၂/၀ မိုင် x ၁၂ x ၇")လုပ်ငန်းအား ဦးကျော်သူရဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
နတ်တလင်း-ဒမငယ်-တောင်ညိုမြို့သစ်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၂/၀ မိုင် x ၁၂ x ၇")
Location
:
နတ်တလင်းမြို့
Design
:
QC
Contractor company
:
မြေလတ်သစ္စာ Co.,Ltd.

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ တာပွန် - ဇီးပင်ကွေ့ - ချင်းကုန်းကံ ကံကလေးလမ်းပေါ်ရှိ ကျွဲသေရွာထိပ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း (၂၀ ပေ)လုပ်ငန်း အား ဦးရဲဝင်းသန့် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
တာပွန်-ဇီးပင်ကေ့ွ -ချင်းကုန်းကံ ကံကလေးလမ်းပေါ်ရှိကျွဲသေရွာထိပ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (၂၀ ပေ)
Location
:
နတ်တလင်းမြို့
Design
:
QC
Contractor company
:
Royal Asia Crown Co.,Ltd.

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်-မုံရွာကြီး-လိမ်ကွင်း လမ်းပေါ်ရှိ တံတား (၂၀ ပေ) တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဦးရဲဝင်းသန့် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
ရွှေကြာပင်-မုံရွာကြီး-လိမ်ကွင်းလမ်းပေါ်ရှိ တံတား (၂၀ ပေ)
Location
:
နတ်တလင်းမြို့
Design
:
QC
Contractor company
:
Royal Asia Crown Co.,Ltd.

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ ရွှေကြာပင်-မုံရွာကြီး-လိမ်ကွင်း လမ်း မိုင်တိုင် (၆/၀ - ၈/ဝ) ကြား မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း (၂/၀ မိုင် x ၁၂ x ၈") လုပ်ငန်းအား ဦးမြတ်မင်းသူ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
ရွှေကြာပင်-မုံရွာကြီး-လိမ်ကွင်းလမ်း မိုင်တိုင် (၆/၀ - ၈/ဝ)ကြား မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း (၂/၀ မိုင် x ၁၂ x ၈")
Location
:
နတ်တလင်းမြို့
Design
:
QC
Contractor company
:
Royal Asia Crown Co.,Ltd.

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ တာပွန် - ဇီးပင်ကွေ့ -ချင်းကုန်းကံ ကံကလေးလမ်းအား (၁၈ပေ) အကျယ်ရရှိအောင် မြေသား တာဘောင်တင်ခြင်းနှင့် မြေနီ ကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း (၅/၇ မိုင် x ၁၈ x ၈")လုပ်ငန်းအား ဦးရဲဝင်းသန့် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
တာပွန် - ဇီးပင်ကွေ့ -ချင်းကုန်းကံ ကံကလေးလမ်းအား (၁၈ပေ)အကျယ်ရရှိအောင် မြေသားတာဘောင်တင်ခြင်းနှင့် မြေနီကျောက်စရစ်ခင်းခြင်း
Location
:
နတ်တလင်းမြို့
Design
:
QC
Contractor company
:
Royal Asia Crown Co.,Ltd.

နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ နတ်တလင်း-ဒမငယ်-တောင်ညို မြို့သစ်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၂/၁ မိုင် x ၁၂ x ၇")လုပ်ငန်းအား ဦးရဲဝင်းသန့်ဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
နတ်တလင်း-ဒမငယ်-တောင်ညိုမြို့သစ်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၂/၁ မိုင် x ၁၂ x ၇")
Location
:
နတ်တလင်းမြို့
Design
:
QC
Contractor company
:
သစ္စာပြည့်စုံ Co.,Ltd.

ပြည်မြို့ နယ် ၊ ဘက်စုံသုံးအားကစားခန်းမ ( ၁၂၀’ x ၈၈’ x ၂၃’ ) (ရေမီးအပါအဝင်) အဝင်လမ်း ( ၁၀၀’ x ၁၂’ x ၈” ) လုပ်ငန်းအား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
တိုင်းဒေသကြီးအားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန
Project
:
ဘက်စုံသုံးအားကစားခန်းမ( ၁၂၀’ x ၈၈’ x ၂၃’ )(ရေမီးအပါအဝင်) အဝင်လမ်း (၁၀၀’ x ၁၂’ x ၈” )
Location
:
ပြည်မြို့ နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Yoma Link Co.,Ltd.

ပေါင်းတည်မြို့နယ်၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှူးရုံး တည်ဆောက် ခြင်း (70' x 46' x 12') (၁)ထပ် (Brick Nogging)လုပ်ငန်းအား ဦးကျော်သူရဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မှ စစ်ဆေး
Owner
:
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှူးရုံး၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှူးရုံး တည်ဆောက်ခြင်း
Location
:
ပေါင်းတည်မြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
ဥသာအောင်မြေ Co.,Ltd.

ပေါင်းတည်မြို့နယ်၊ (45' x 50' x 26') (၂)ထပ် နယ်မြေမီးသတ်စခန်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးမြတ်မင်းသူဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မှစစ်ဆေး
Owner
:
မီးသတ်ဦးစီးမှူးရုံး၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
(45' x 50' x 26') (၂)ထပ်နယ်မြေမီးသတ်စခန်း
Location
:
ပေါင်းတည်မြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
မြဲမြန်ခေတ် Co.,Ltd.

ပြည်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံဓာတ်ခွဲဌာနနှင့် သွေးဘဏ်ဆောက်အဦး (၁၀၂' x ၄၉') သံကူကွန်ကရစ် (၂)ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးကျော်သူရနှင့် ဦးကိုသက်ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
ပြည်သူ့ဆေးရုံဓာတ်ခွဲဌာနနှင့်သွေးဘဏ်ဆောက်အဦး (၁၀၂'x ၄၉') သံကူကွန်ကရစ် (၂)ထပ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
Location
:
ပြည်မြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Excellent Success Co.,Ltd.

ပြည်မြို့နယ်၊ ပြည်ဆေးရုံကြီးတွင် (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးကျော်သူရဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
ပြည်ဆေးရုံကြီးတွင် (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း
Location
:
ပြည်မြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
မန်းဧရာဝတီ Co.,Ltd.

ပေါင်းတည်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် (၄)ခန်းတွဲ (၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးသန့်ဇင်ဦးနှင့် ဦးကျော်သူရ တို့မှစစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးမြို့
Project
:
ပြည်ဆေးရုံကြီးတွင် (၄)ခန်းတွဲ(၄)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း
Location
:
ပေါင်းတည်မြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
သော်ကမ္ဘာ Co.,Ltd.

© 2019-2024 Vigorous Union Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved. Web Design Generator by NetScriper