ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော မှတ်တမ်းများ ( 2017 – 2018 )

  • စာသင်ကျောင်း RC 16 လုံး
  • အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦး 8 လုံး
  • လမ်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း 14 ခု

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ပေးအပ်သော အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများအား 2017-2018 လုပ်ဆောင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ Inspection စစ်ဆေးရန် လိုအပ်မည့် Checklists များအား တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း
Project
:
လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၂၄ ခု
Location
:
ပဲခူးတိုင်း ပြည်ခရိုင်
Design
:
QC

ရွေတောင်မြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိ မင်းတဲ လမ်း ကျောက်ချော ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း အား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
စည်ပင်သာယာရေး နှင့် လူမှုရေး ဝန်ကြီးဌာန
Project
:
မင်းတဲလမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ရွှေတောင်မြို့နယ်
Design
:
QC

ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိ ယင်းမာပင် လမ်းသွယ် ကျောက်ချော ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း အား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
စည်ပင်သာယာရေး နှင့် လူမှုရေး ဝန်ကြီးဌာန
Project
:
ယင်းမာပင် လမ်းသွယ် ကျောက်ချောခင်းခြင်း လုပ်ငန်း
Location
:
ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Min Myanmar Kyaw Co.,Ltd.

ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိ ယင်းမာပင် လမ်းသွယ် ကျောက်ချော ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း အား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
စည်ပင်သာယာရေး နှင့် လူမှုရေး ဝန်ကြီးဌာန
Project
:
မင်းတဲလမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း လုပ်ငန်း
Location
:
ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Ayar Land Co.,Ltd

ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိ လှိုင်းတက် လမ်းထိပ် ကွန်ကရစ် တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
စည်ပင်သာယာရေး နှင့် လူမှုရေး ဝန်ကြီးဌာန
Project
:
လှိုင်းတက် လမ်းထိပ်ကွန်ကရစ် တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Min Myanmar Kyaw Co.,Ltd.

ရွှေတောင်မြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိ သံကြိုးတန်းလမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ရွှေတောင် မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့
Project
:
သံကြိုးတန်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း
Location
:
ရွှေတောင်မြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
V-Sign Co.,Ltd

ရွှေတောင်မြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိ ပြည်တန်းလမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ရွှေတောင် မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့
Project
:
ပြည်တန်းလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း
Location
:
ရွှေတောင်မြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Pyi Yar Su Thit Co.Ltd.

ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိ ပြည်တန်းလမ်း သိပ္ပံလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ပန်းတောင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာ ယာရေး အဖွဲ့
Project
:
သိပ္ပံလမ်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း
Location
:
ပန်းတောင်းမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
Marked Panorama Co.,ltd.

ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိဝန်လိုကွက်သစ် ကျောက်ချော ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင် သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ပန်းတောင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာ ယာရေး အဖွဲ့
Project
:
ဝန်လိုကွက်သစ် ကျောက်ချောခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ပန်းတောင်းမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
We Success Co.,ltd.

ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိ ကြခတ်ရပ်ကွက် ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
ပန်းတောင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာ ယာရေး အဖွဲ့
Project
:
ကြခတ်ရပ်ကွက် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ပန်းတောင်းမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
We Success Co.,ltd.

သဲကုန်းမြို့နယ် ပြည် ခရိုင် ရှိ မြို့မလမ်း ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းအား ဒါရိုက်တာ ဦးသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့ မှ စစ်ဆေးခြင်း
Owner
:
သဲကုန်းမြို့နယ် စည်ပင် သာယာရေး အဖွဲ့
Project
:
မြို့မလမ်း ကတ္တရာလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
Location
:
ပန်းတောင်းမြို့နယ်
Design
:
QC
Contractor company
:
HYKK. Co.,ltd.

© 2019-2024 Vigorous Union Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved. Web Design Generator by NetScriper